Výška zábradlí dle normy

Nedílnou součástí každého schodiště i podesty by mělo být také zábradlí, které zajišťuje bezpečnost celého stavebního prvku a esteticky jej doplňuje. Kvůli kolaudaci na stavebním úřadu, ale také kvůli skutečně stoprocentnímu zajištění bezpečnosti, má však i stavba relativně obyčejného zábradlí svá pravidla a měla by se řídit předepsanými normami a zákony.

Kde všude musí být zábradlí

Zábradlí klasicky známe jako pomůcku při chůzi a ochranu vyskytující se okolo schodišť, schodišťových podest, nebo třeba na balkonech a terasách. Ve skutečnosti by ale zábradlí mělo chránit veškeré plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob a k nimž je možný přístup. Například lešení.

Požadavky na zábradlí

Zábradlí musí být především bezpečné, tedy stabilní a odolné, aby vytvářelo dostatečnou oporu osobám. Proto musí bezpečně odolávat zatížením působícím ve směru vodorovném i svislém. Kvůli bezpečnosti dětí také zábradlí v provozech určených pro děti a v bytových domech musí být plné nebo s výplní tabulovou, sloupkovou ze svislých tyčových prvků nebo mřížovou. Mezery v zábradlí nesmí být v bytových domech širší než 12 cm a v provozech určených pro děti dokonce 8 cm. Pro oporu při chůzi a také estetičnost musí zábradlí schodišť a šikmých ramp být opatřeno madlem bez ostrých hran a výstupů.

Správná výška zábradlí

Pro účelné využívání, ale také bezpečnost, je stěžejní zejména výška zábradlí. Ta může být čtyř různých druhů, které se liší v závislosti na hloubce prostoru a dalších okolnostech. Snížená výška zábradlí, tedy výška 90 centimetrů, je akceptována v případech, kdy hloubka volného prostoru nepřesahuje tři metry. Základní, běžná výška zábradlí je pak 1 metr a používá se ve všech případech, kdy není předepsána větší výška nebo dovolena snížená výška. Zvýšená zábradlí o výšce 110 centimetrů jsou používána v případech, kdy je hloubka volného prostoru větší než 12 m, nebo se pochůzná plocha ve vzdálenosti menší než 1 m svažuje k volnému okraji sklonem větším než 10 % nebo stupňovitě, nebo se stavba nachází ve volném prostoru, kde hrozí riziko ohrožení látkami škodlivými zdraví. V extrémních výškách s hloubkou volného prostoru větší než 30 metrů je pak nařízena zvláštní výška zábradlí – 120 cm.

Pokud jde o madlo, mělo by být umístěno ve výšce nejméně 90 cm a nejvíce 120 cm – logicky v závislosti na výšce zábradlí. U staveb určených pro pobyt dětí do 12 let je navíc potřeba umístit doplňkové madlo ve výšce 40 až 70 cm.

Jaké normy a zákony upravují parametry schodiště?

Pokud chcete být skutečně precizní a nastudovat si přesné znění zákonů týkajících se požadavků na stavbu zábradlí, pak by vás měl zajímat především zákon č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, kterým se upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem. Doplněními tohoto zákona jsou zákony č. 71/2000 Sb. a 205/2002 Sb. Technické požadavky na vybrané stavební výrobky pak upravuje také nařízení vlády č.163/2002 Sb.

Konkrétně technickými normami pro ochranná zábradlí se pak podrobně a přehledně zabývá norma ČSN 74 3305, ve které najdete na více než dvou desítkách stránek vše, co se týká požadavků na stavbu zábradlí veškerého druhu – ať už jde o velikosti, tvary či materiály.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno