Výpověď z nájmu

Chystáte se vypovědět nájem? Ať už jste nájemce nebo pronajímatel, zbystřete. Od roku 2014 totiž spolu s novým občanským zákoníkem přišla i nová pravidla, a pro obě strany se oproti minulosti mnohé změnilo.

Kdy může být podána výpověď z nájmu pronajímatelem

Nájemní smlouva může končit uplynutím sjednané doby, dohodou, nebo v krajním případě jednostrannou výpovědí. Tu přitom může podat jak nájemce, tak pronajímatel. Ze strany pronajímatele může být výpověď podána ze závažných zákonem stanovených důvodů, jako je především hrubé porušení povinnosti ze strany nájemce. Podle zákona patří mezi závažné prohřešky například nezaplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň tří měsíců či závažné nebo nenapravitelné poškozování bytu nebo domu.

Důvodem k výpovědi ale může být i to, že pronajímatel byt potřebuje pro svou vlastní potřebu nebo pro potřeby blízkého příbuzného. Novým výpovědním důvodem je také odsouzení nájemce pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli, členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, případně i proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. Nový zákon tedy jednoznačně chrání pronajímatele i ostatní osoby užívající pronajímanou nemovitost. Naopak jako důvod výpovědi ale již nově nemůže být uznáno to, že nájemce má v nájmu větší počet nemovitostí.

Kdy může být podána výpověď z nájmu nájemcem

Ze strany nájemce může být smlouva vypovězena, pokud se změní okolnosti, z nichž nájemce a pronajímatel vycházeli při uzavření smlouvy, do takové míry, že od nájemce nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Příkladem může být například přeložení v práci do jiného města.

Jak lze podat výpověď z nájmu

Forma výpovědi z nájmu musí být vždy písemná. Co se týká způsobu doručení výpovědi z nájmu, od ledna 2014 nastaly poměrně velké změny. Aktuálně totiž stačí doručit výpověď do „sféry dispozice“ adresáta, tedy například vhodit písemné oznámení do schránky nebo jej vsunout pod dveře adresátova bytu či domu. Pokud pak dojde k pokusu o fyzické předání zásilky adresátovi a ten ji odmítne přijmout, je považována za doručenou.

Jaká je výpovědní doba?

Výpovědní doba se liší s ohledem na okolnosti výpovědi. Při hrubém porušení povinností nájemce umožňuje nový zákoník pronajímateli vypovědět smlouvu dokonce bez výpovědní doby. Samotné výpovědi by ale měla předcházet výzva k nápravě škod a teprve poté by měla být podána výpověď. Standardní doba výpovědi je pak tři měsíce. Výpovědní lhůta však zpravidla začíná plynout až od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Jinými slovy pokud výpověď doručíte 14.března, výpovědní lhůta začíná běžet od 1.dubna a nájemce se musí vystěhovat do 30.června.

Co musí obsahovat výpověď z nájmu

Výpověď z nájmu musí obsahovat odůvodnění výpovědi a také poučení ohledně výpovědní lhůty – jejím začátku i trvání. Samozřejmostí jsou pak osobní údaje pronajímatele i nájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa) a informace ohledně pronajímané nemovitosti (zda se jedná o byt či dům, jaké dispozice, na jaké adrese). Na konci dokumentu je pak potřeba doplnit datum i podpis.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno